Bible ReaderPasiuna

Ang pulong nga Exodo nagkahulogan ug “pagbiya” ug may kalabotan kini sa labing mahinungdanong hitabo sa kasaysayan sa Israel nga gihisgotan niining maong basahon—ang pagbiya sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto diin naulipon sila. Ang basahon nabahin sa upat: 1) ang pagpagawas sa mga Hebreo gikan sa kaulipnan; 2) ang ilang panaw paingon sa Bukid sa Sinai; 3) ang pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan didto sa Sinai nga naghatag kanilag mga balaod nga may kalabotan sa kinabuhing moral, katilingbanon ug tinuohanon aron mahimong sumbanan sa ilang pagkinabuhi; ug 4) ang pagtukod ug pagpahimutang sa mga galamiton sa Tolda nga alampoanan alang sa Israel ug ang mga balaod bahin sa mga pari ug pagsimba sa Dios.

Labaw sa tanan, kining maong basahon naghisgot sa nahimo sa Dios sa dihang gipagawas niya ang iyang naulipong katawhan ug gitukod niya kini nga usa ka nasod nga may paglaom alang sa kaugmaon.

Ang labing mahinungdanong tawo nga gihisgotan sa maong basahon mao si Moises, ang tawo nga gipili sa Dios nga maoy mangulo sa iyang katawhan gikan sa Ehipto. Ang bahin sa maong basahon nga nailhan gayod pag-ayo sa tanan mao ang listahan sa Napulo ka Sugo nga anaa sa kapitulo 20.

Mga Nahisulat Niining Basahona

Ang mga Israelita gipagawas sa Ehipto 1:1–15:21

a. Mga ulipon didto sa Ehipto 1:1-22

b. Pagkatawo ug pagkabatan-on ni Moises 2:1–4:31

c. Si Moises ug si Aaron nakigbisog sa hari sa Ehipto 5:1–11:10

d. Ang Pagsaylo ug ang paggawas sa mga Israelita gikan sa Ehipto 12:1–15:21

Gikan sa Dagat nga Pula ngadto sa Bukid sa Sinai 15:22–18:27

Ang Balaod ug ang kasabotan 19:1–24:18

Ang Tolda sa Kasabotan ug mga pahimangno alang sa pagsimba 25:1–40:38